Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://www.togoodtobefood.nl/, zoals deze beschikbaar is gesteld door Togoodtobefood.

In deze algemene voorwaarden geven wij aan
onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom


Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website
alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.


Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Togoodtobefood is het niet toegestaan tekst,
fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom
berust bij Togoodtobefood.

 

Indien van toepassing:


Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke
weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn
als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel
overeenkomst met Togoodtobefood te mogen claimen of te veronderstellen.


Togoodtobefood streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen
de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij
daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.


De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te
wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.
Togoodtobefood aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat
waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de
disclaimer van https://www.togoodtobefood.nl/ op deze pagina.